Contact

Papdrew Sp. z o.o.
ul. Leśna 50, 89-530 Śliwice
Polska

Telefon: +48 (52) 334 02 65
E-mail: papdrew@borytucholskie.pl

NIP 561-00-05-607
REGON 090489548

Contact form

captcha

 • Wyrażam zgodę na używanie przez Papdrew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śliwicach, adres: ul. Leśna 50, 89-530 Śliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000696360, NIP: 5610005607, REGON: 090489548, adres email: papdrew@borytucholskie.pl (zwaną dalej „Papdrew sp. z o.o.”) w stosunku do mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie informacji handlowej, przesyłanej przez Papdrew sp. z o.o., środkami komunikacji elektronicznej.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Papdrew sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu odpowiadania na kierowane do Papdrew sp. z o.o. zapytania, wezwania bądź wnioski oraz dla celów marketingu bezpośredniego.

 • Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem i Polityką prywatności znajdującymi się na stronie https://www.papdrew.pl.


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

DEFINICJE

Administratorem Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”) jest Papdrew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śliwicach, adres: ul. Leśna 50, 89-530 Śliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000696360, NIP: 5610005607, REGON: 090489548, adres email: papdrew@borytucholskie.pl, przetwarzający dane osobowe użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.papdrew.pl (dalej jako: „Serwis”).

 

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”) – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej.

 

§ 2.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”), a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

Zakres przetwarzanych przez Administratora Danych

Użytkownicy podają w formularzu zamówienia następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mailowy, numer telefonu.

Cele przetwarzania Danych
Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy),

 2. wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu  produktów i usług Administratora oraz dochodzenia ochrony praw autorskich i innych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora).

Osoba kontaktowa 

Administrator – wobec braku obowiązku prawnego – nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Użytkowników z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych może kontaktować się z Administratorem (dane podane powyżej).

 

Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. w celu dochodzenia roszczeń.

Odbiorcy Danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych lub na podstawie pisemnego upoważnienia podmiotom, którym udostępnienie jest konieczne ze względu na zrealizowanie celu, dla którego dane osobowe zostały przekazane, to jest przede wszystkim podmiotom świadczącym na rzecz Administratora następujące usługi: pocztowe, spedycyjne, przewozowe, rachunkowe, kadrowo – płacowe, prawne, bankowe, usługi przechowywania danych i usługi informatyczne.

Podczas korzystania z Serwisu, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe, z których korzystają Użytkownicy, wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w Serwisie, w tym: youtube.com, instagram.com, facebook.com, pinterest.com (Administrator może posiadać na nich swoje profile). Informacje te mogą zawierać Dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować aktywności Użytkownika w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Użytkownik używa. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych. W urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w Serwisie, w tym: youtube.com, instagram.com, facebook.com, pinterest.com. (Administrator może posiadać na nich profile).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dobrowolność podania danych.

W każdym przypadku podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usługi formularza kontaktowego.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;

 2. prawo do żądania sprostowania Danych;

 3. prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:

 • Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

 • osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;

 • Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 • Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

 2. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;

 3. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);

 4. prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi),

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych.

W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie Administratora na adres podany w § 1.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (w przypadku jego wyznaczenia przez Administratora).

Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 3.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w Internecie. Plik cookie zawiera bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Serwis używa plików cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla Użytkowników działania Serwisu oraz do celów statystycznych. Administrator umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (m.in. Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.

Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady, wyrażone w Polityce dotyczącej cookies. Użytkownik samodzielnie decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia dotyczące korzystania z niektórych usług oraz funkcjonalności Serwisu. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Dostosowują zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 • Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu czy wyłączenia przeglądarki internetowej,

 2. stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w nim (czas życia cookie) lub do momentu usunięcia go przez Użytkownika,

 3. wydajnościowe – służące do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu, by lepiej działał,

 4. funkcjonalne – pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),

 5. niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 6. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

Aby nie otrzymywać plików cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać plikami cookies w pozostałym zakresie. Więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies znajduje się na:

1)      Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

2)      Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

3)      Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

4)      Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

5)      Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/

§ 4.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

§ 5.

WYŁĄCZENIA

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki mogą widnieć na naszych stronach. Administrator nie bierze odpowiedzialności za informacje, dostarczone przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani  za jakiekolwiek inne działania tych stron.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.